نوشته‌ها

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text animation=”rda_fadeIn”]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text animation=”rda_fadeIn”]

در رادیو ایران صدا

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”مصاحبه های “ دکتر کاوه فرهادی “ در رادیو اقتصاد” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه پنجم از فصل اول برنامه ” مدیریت برتر “[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه ششم از فصل اول ” مدیریت برتر “[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه هفتم از فصل اول ” مدیریت برتر “[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه هشتم از فصل اول ” مدیریت برتر ” [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه بیست و چهارم از فصل اول ” مدیریت برتر ” 

هدایت و رهبری[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه بیست و پنجم از فصل اول ” مدیریت برتر ” 

هدایت و رهبری[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه بیست و ششم از فصل اول ” مدیریت برتر ” 

هدایت و رهبری[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه بیست و هفتم از فصل اول ” مدیریت برتر ” 

هدایت و رهبری[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه سی و چهارم از فصل اول ” مدیریت برتر ” 

هدایت و رهبری[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه سی و پنجم  از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه پنجم از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه سی و ششم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه ششم از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه سی و هفتم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه هفتم از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه سی و هشتم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه هشتم از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهلم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه ای از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و یکم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه یازدهم از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و دوم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه دوازدهم از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و سوم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

برنامه سیزدهم از فصل دوم : مدیریت دولتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه بیست و نهم  از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

تصمیم گیری  – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و چهارم  از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

مدیریت رفتارسازمانی – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و پنجم  از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

مدیریت رفتارسازمانی – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و ششم  از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

مدیریت رفتارسازمانی – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و هفتم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

مدیریت رفتارسازمانی – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و هشتم از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

مدیریت رفتارسازمانی – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه چهل و نهم  از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

مدیریت رفتارسازمانی – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]برنامه پنجاهم  از سری برنامه های ” مدیریت برتر “

مدیریت رفتارسازمانی – رادیو اقتصاد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rd_line color=”#0a0a0a” width=”400″ line_pos=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

نقد مکتب نوسازی

ضمن عرض سپاس فراوان از همه ی دوستان و اساتید فرهیخته ای که در طی روزهای اخیر، در خصوص “نقد مکتب نوسازی” سخن به میان آوردند و به احترام حسن توجه شان، فایل مذکور را از کانال ارزشمند: “فلسفه ی میان فرهنگی ایران”، محضر همه ی شما سروران علاقه مند، پیگیر و گرانقدر،با تواضع و احترامات فایقه ایفاد می داریم.(از “دقیقه ۴۹” فایل صوتی)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text animation=”rda_fadeIn”]

مصاحبه مهندس کاوه فرهادی با شبکه جام جم

مولف کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text animation=”rda_fadeIn”]

 

مصاحبه مهندس کاوه فرهادی در برنامه طلوع

مصاحبه ی جناب آقای مهندس کاوه فرهادی در شبکه چهارم صدا و سیما برنامه طلوع

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

یاریگری همگرا -واره-کاوه فرهادی-قسمت اول

چهازشنبه دهم خرداد ۹۶ ، برنامه “ماه نشان”-شبکه افق-ساعت۲۲-برنامه زنده-

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

یاریگری همگرا -واره-کاوه فرهادی-قسمت پایانی

چهازشنبه دهم خرداد ۹۶ ، برنامه “ماه نشان”-شبکه افق-ساعت۲۲-برنامه زنده-

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

علوم بومی

دکتر کاوه فرهادی-چگونه با آموختن از علم جهانی میتوان علم بومی خلق کرد.

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

مدیریت دانش

دانش ضمنی-دانش عینی

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

روز جهانی معلم

” یادآوری این چالش با معلم جهانی حوزه فناوری با نگاه به خلاقیت و با تاکید بر یاریگری(مشارکت) در برابر رقابت، آنچنان با تناوردگی صبوری در چشمانش همراه بود که اختلاف نظر همچنان پابرجایم با ایشان و همزمان‌ تصویرِ “برفی که بر موی و ابرو و محاسن‌اش باریده است”، خاطره‌ای چنان جاودانه در ذهنم می‌سازد که در #روز_جهانی_معلم – / که از قضا “مهر که دو نیم می شود”، با زادروز این معلم کوچک همیشه دانش آموز نیز همراه می گردد/.- آنجا که با مکث و لبخند و تامل عمیق‌اش در‌‌می‌آمیزد، گویی حسی چنان، “شاید تولدی دیگر” را به یادم می آورد و عرق‌ریزانِ روحِ یک معلم، برای تجلی شدن‌ها و شاید یک معلم جهانی شدن را…” ( کاوه فرهادی)[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

معرفی کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته کاوه فرهادی

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته در شبکه ۴ سیما

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]